Events

Event
02/21/2020 - 02/23/2020
Hiroshi Ikeda Internal Power
Shindai Aikikai Aikido Dojo, Orlando FL
03/07/2020
Daito Ryu Aikijujitsu One day Intensive
Shindai Aikikai Aikido Dojo, Orlando FL
05/01/2020 - 05/03/2020
M. Saotome Sensei
Shindai Aikikai Aikido Dojo, Orlando FL
11/13/2020 - 11/15/2020
Hiroshi Ikeda Sensei !!
Shindai Aikikai Aikido Dojo, Orlando FL

Comments are closed.